Findico Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii Findico Oy. Tietoja saatetaan luovuttaa eteenpäin tuotteiden alihankinnasta vastaaville yrityksille liikesuhteiden mukaisten palveluiden ja tuotteiden toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Findico Oy
Koulutie 110
69700 Veteli
Y-tunnus 2218748-6

Tietosuojavastaavana toimii Taneli Tikkakoski
etunimi.sukunimi at nettihirsi.fi

Rekisterin nimi

Findico Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriin tallennetaan Findico Oy:n asiakkaiden ja heidän yhteyhshenkilöidensä tietoja. Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen. Lisäksi tietoja käytetään palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, myyntiin ja toimittamiseen sekä tehtyjen toimeksiantojen laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia yhteistyökumppaneita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: henkilötiedot, kuten nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, luottotiedot ja yritysyhteydet. Lisäksi voimme tallentaa myynnillistä taustatietoa sekä tietoja mm. yhteydenpidosta sekä osto- ja tilaushistoriasta. Lisäksi voimme tallentaa vapaamuotoisia tietoja siltä osin, kuin niiden tietäminen auttaa palveuidemme tuotannossa ja kehittämissä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai palvelun tilaajalta. Tietoja voidaan saada myös viranomaisrekistereistä (esim. kaupparekisteri). Lisäksi hyödynnämme verkosta löytyvää avointa yritysdataa.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle, jos palvelun tuottaminen sitä edellyttää. Lisäksi kryptattuja varmuuskopioita voidaan säilyttää maantieteellisesti hajautetusti. Tällöin tietosuojasta huolehditaan tietosuojalainsäädännön ja muiden säädösten mukaisesti.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain henkilöillä, joille se on työtehtävien suorittamisen kannalta tarpeellista.

Pilvipohjaiseen digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin tarvitsemalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokoneisiin, joissa tietoja käsitellään myös pilvipalveluiden ulkopuolella on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työnsä puolesta.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä on erityisiä oikeuksia.

1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua häntä koskeva tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

4. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

5. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille.